A Liget Park Biztos feladatai

Az emberi erőforrások minisztere 33/2017. (VII. 24.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok (a továbbiakban: Liget Park projekt) ellátására 2017. július 16. napjától 2018. január 15. napjáig prof. dr. Persányi Miklóst miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatköre a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített beruházások körében a Liget Park projekt maradéktalan és hatékony megvalósítását szolgáló, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:

a) a Városliget mint tájképi kert jellegű park helyreállítására, zöldfelületeinek növelésére és rehabilitációjára, kerttörténeti értékeinek felmutatására és tájépítészeti megújítására;

b) a városligeti parkra a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 1.2. pontja alapján kiírt kert- és tájépítészeti tervpályázat nyertesével kötött szerződéssel kapcsolatos feladatok és a lebonyolítás felügyeletére, ennek keretében a szükséges információk kérésére, egyeztetve a Liget Budapest projektért felelős miniszteri biztossal;

c) a Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó zöldfelület-fejlesztés megvalósításának és az erre rendelkezésre álló forrásokkal történő gazdálkodás felügyeletére a költség- és időütemezéseknek megfelelően;

d) a Liget Park projekt és a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Állat- és Növénykert kert- és tájépítészeti fejlesztéseinek összehangolására, ennek keretében együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint a Pannon Park projekt és a Hermina Garázs fejlesztési feladatait ellátó állami és önkormányzati szervekkel;

e) a Liget Park projekt és a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Állat- és Növénykert kert- és tájépítészeti fejlesztésével összefüggésben megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben az eljáró hatósági tevékenységek összehangolásának kezdeményezésére a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban;

f) a Liget Park projekt megvalósításával kapcsolatban létrehozott munkacsoportok irányítására és ellenőrzésére;

g) a városligeti park megújításának kert- és tájépítészeti feladataival összefüggő jogszabálytervezetek, kormány-és minisztériumi vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésére és az abban közreműködő szervezeti egységek munkájának felügyeletére és ennek keretében a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőriztetésére;

h) a kert- és tájépítészeti beruházások megvalósításához szükséges szakmai dokumentáció elkészíttetésével kapcsolatos feladatokra, a dokumentáció felhasználására a projekt kommunikációja során, a projekt kert- és tájépítészeti feladataira vonatkozó kommunikációjának stratégiai szintű irányítására az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtó- és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egységével egyeztetve, a Liget Park Fórum előkészítésére, irányítására és személyes részvételére a Liget Park Fórum működésében;

i) a Liget Budapest projekt végrehajtásával megbízott Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. kert- és tájépítészeti feladatellátásának és működésének ellenőrzésére;

j) a városligeti ingatlanon (hrsz.: 29732/1) lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásának koordinálására, ennek keretében a szükséges információk kérésére és intézkedések kezdeményezésére;

k) a Városliget jövőbeni pihenő, szabadidős és kulturális célú parkként történő használata, a Városligetben a lehető legkisebb személygépjármű-forgalom elérése, továbbá az átmenő gépjárműforgalom – a közösségi közlekedés kivételével – a Városliget egész területén (a Kós Károly sétányon és az Állatkerti körúton) történő megszüntetése érdekében elemzések, egyeztetések és döntések kezdeményezésére;

l) a k) pont szerinti feladata körében – az érintett állami és önkormányzati szervekkel együttműködésben – a megfelelő parkolókapacitás biztosításának, a forgalom más útvonalakra vezetésének és a közösségi közlekedés fejlesztésének érdekében szükséges intézkedések vizsgálatára, a Városliget területén kívül is;

m) az a)–l) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott eseti, egyedi feladatok ellátására.

3. § (1) A Liget Budapest projektben részt vevő vagy annak végrehajtásában érintett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani. (2) A miniszteri biztos feladatellátása során együttműködik a Liget Budapest projektért felelős miniszteri biztossal, személyesen vagy képviselői útján részt vehet a Liget Budapest projekt szakmai munkacsoportjaiban.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

5. § A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2017. (I. 18.) EMMI utasítás. 

Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere